Action Transaction Amount Sender Date

>>>

9608924602772392306 0.00 BURST-YV94-ZGYY-4C7N-BBSTH Thu, 23 May 2019 08:53:29 GMT

>>>

18016418383103269967 337.82 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Thu, 16 May 2019 15:10:49 GMT

>>>

4488183344457963888 64214.43 BURST-R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3 Sun, 12 May 2019 09:04:05 GMT

>>>

5918878573176352524 9999.00 BURST-R8SQ-TUEM-DTHQ-7ATA3 Sun, 12 May 2019 08:18:20 GMT

<<<

7195883368269127700 24.71 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:04:03 GMT

<<<

6741305151636248378 98.85 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:05:35 GMT

<<<

6643650776381346796 593.09 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:06:15 GMT

<<<

6335170613734223553 24.71 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:04:25 GMT

<<<

2667078997544285217 49.42 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:04:54 GMT

<<<

1014388600762863314 2965.43 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:07:28 GMT

<<<

889870971811762428 1779.26 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:06:39 GMT

<<<

583584375328958605 98.85 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:05:14 GMT

<<<

342132832471762529 395.39 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:05:56 GMT

<<<

35553236655116752 5930.87 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:07:58 GMT

<<<

17267968553526361337 1186.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:07:04 GMT

<<<

1930846436681642978 24.71 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 01 May 2019 19:03:28 GMT

<<<

11178964083520940094 8070.31 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 03 Apr 2019 08:20:09 GMT

>>>

9578437613485852557 999.26 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 25 Mar 2019 08:02:47 GMT

>>>

17783469995622066096 2727.93 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 18 Mar 2019 08:02:47 GMT

<<<

699360853785652022 12903.86 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Sun, 03 Mar 2019 04:25:21 GMT

>>>

17023394095561162388 4450.80 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 18 Feb 2019 06:53:45 GMT

>>>

3632164596337855353 2630.57 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 11 Feb 2019 06:53:45 GMT

<<<

12448831381846670458 0.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Feb 2019 06:31:17 GMT

>>>

4343134364649507215 0.00 BURST-JM3M-MHWM-UVQ6-DSN3Q Sat, 02 Feb 2019 07:23:47 GMT

<<<

3114554343885959227 10868.17 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Sat, 02 Feb 2019 07:22:47 GMT

>>>

2813287884151972655 0.00 BURST-JM3M-MHWM-UVQ6-DSN3Q Wed, 02 Jan 2019 06:07:22 GMT

<<<

1081821306976684385 17127.19 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 02 Jan 2019 06:01:49 GMT

>>>

16292049652955320153 0.00 BURST-JM3M-MHWM-UVQ6-DSN3Q Fri, 30 Nov 2018 20:36:29 GMT

<<<

8989327710242549015 12438.56 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Fri, 30 Nov 2018 20:35:18 GMT

<<<

7732283544375161045 15859.01 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Sat, 27 Oct 2018 15:22:11 GMT

<<<

3427509124940113789 9130.75 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 11 Sep 2018 19:33:45 GMT

<<<

12129951482358588252 0.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 21 Aug 2018 15:35:11 GMT

<<<

5431461117226299384 3593.78 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 21 Aug 2018 15:31:09 GMT

<<<

6390493904935397549 3679.75 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 14 Aug 2018 15:19:28 GMT

<<<

10713057200756394290 3414.14 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 07 Aug 2018 13:00:35 GMT

<<<

15025408874086760201 4942.51 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 31 Jul 2018 05:15:19 GMT

>>>

10235497039394424747 964.58 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Fri, 27 Jul 2018 19:04:12 GMT

<<<

13231698432219363870 3867.59 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 24 Jul 2018 10:17:53 GMT

<<<

2934661319936206312 4704.50 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 17 Jul 2018 06:16:09 GMT

<<<

2326649100945065915 3312.30 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 09 Jul 2018 20:55:37 GMT

<<<

644563016380456732 3596.48 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 03 Jul 2018 11:06:33 GMT

>>>

12389718833810863914 0.00 BURST-MP5K-3RKT-9CDW-GREEN Tue, 03 Jul 2018 10:59:16 GMT

>>>

17050647565942071798 1742.87 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sun, 01 Jul 2018 11:31:00 GMT

>>>

1584304861792470722 351.87 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sat, 30 Jun 2018 11:22:38 GMT

>>>

8955721221342838915 857.72 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Fri, 29 Jun 2018 11:22:30 GMT

>>>

7668933652266914088 403.69 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Thu, 28 Jun 2018 11:12:44 GMT

>>>

12613659246395095087 950.83 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Wed, 27 Jun 2018 11:02:14 GMT

>>>

9528549078864158226 929.55 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Tue, 26 Jun 2018 10:52:14 GMT

<<<

12088792596626693921 6557.53 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 26 Jun 2018 07:51:41 GMT

>>>

14096390775994282006 700.98 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 25 Jun 2018 10:42:44 GMT

>>>

8681181354369148588 1184.05 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sun, 24 Jun 2018 10:32:14 GMT

>>>

7691934018606298752 2983.11 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sat, 23 Jun 2018 10:32:14 GMT

>>>

5117872396076648494 1421.34 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Fri, 22 Jun 2018 10:32:14 GMT

>>>

17206465118571355766 2583.97 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Thu, 21 Jun 2018 10:25:52 GMT

>>>

15360005231722778596 2259.42 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Wed, 20 Jun 2018 10:25:30 GMT

>>>

1168144044378972432 1693.12 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Tue, 19 Jun 2018 10:15:49 GMT

<<<

15997249390012277912 3749.61 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 19 Jun 2018 08:42:17 GMT

>>>

4279425378061393537 821.15 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 18 Jun 2018 10:06:43 GMT

>>>

2082490850168628723 301.70 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sun, 17 Jun 2018 10:05:51 GMT

>>>

17279027254085811457 859.07 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sat, 16 Jun 2018 09:56:35 GMT

>>>

9460335996425964774 1376.94 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Fri, 15 Jun 2018 09:52:34 GMT

>>>

5782533920548637826 912.10 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Thu, 14 Jun 2018 09:52:34 GMT

<<<

2484379492883767437 3112.76 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Thu, 14 Jun 2018 09:50:57 GMT

>>>

18075221241656873358 446.94 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Wed, 13 Jun 2018 09:47:36 GMT

>>>

3722095265255949531 1472.44 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Tue, 12 Jun 2018 09:38:58 GMT

<<<

7269161525823858368 3119.27 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 12 Jun 2018 08:20:20 GMT

>>>

6978069787790667820 987.64 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 11 Jun 2018 09:29:27 GMT

>>>

8376185893740409599 1475.38 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sun, 10 Jun 2018 09:29:26 GMT

>>>

11638755610097716708 391.16 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sat, 09 Jun 2018 09:21:19 GMT

>>>

13485483820271094916 1440.19 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Fri, 08 Jun 2018 09:11:19 GMT

>>>

3640351282401905686 344.21 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Thu, 07 Jun 2018 09:03:08 GMT

>>>

17685755504458806431 868.08 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Wed, 06 Jun 2018 09:02:42 GMT

>>>

15934083940606446419 881.99 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Tue, 05 Jun 2018 08:52:43 GMT

<<<

6109387120674316917 177.84 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:31:42 GMT

<<<

438451998447776928 106.70 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:31:27 GMT

<<<

18435626874203677247 1067.02 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:32:51 GMT

<<<

15286863933800677815 320.11 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:32:01 GMT

<<<

12593464414401642607 355.67 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:32:23 GMT

<<<

9025466516494233678 71.13 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:31:10 GMT

<<<

8923328884512057525 71.13 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:30:53 GMT

<<<

8597975295495251501 53.35 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:30:35 GMT

<<<

8230096693573515981 4.45 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:29:02 GMT

<<<

6844273216948492616 4.45 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:29:22 GMT

<<<

6258821681399192001 8.89 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:29:40 GMT

<<<

4843667105834312780 17.78 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:29:55 GMT

<<<

2355481463865687489 4.45 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:28:20 GMT

<<<

601654465829847433 4.45 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:28:44 GMT

<<<

15497376429928454143 17.78 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 04 Jun 2018 15:30:15 GMT

>>>

18138763814802136783 324.48 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 04 Jun 2018 08:49:35 GMT

>>>

13910715633020376647 1225.61 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sun, 03 Jun 2018 08:49:24 GMT

>>>

11858588313202488703 855.04 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sat, 02 Jun 2018 08:48:30 GMT

>>>

458842585653991917 302.33 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Fri, 01 Jun 2018 08:39:32 GMT

>>>

11342237815991255213 314.12 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Thu, 31 May 2018 08:39:07 GMT

>>>

1376502944082644191 365.68 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Wed, 30 May 2018 08:39:07 GMT

>>>

12968949895159349090 965.29 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Tue, 29 May 2018 08:29:58 GMT

<<<

6784261366989531623 138.76 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:52:00 GMT

<<<

1397233207137181966 208.14 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:49:29 GMT

<<<

1231824496038270844 693.79 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:48:32 GMT

<<<

15495590567061802020 17.34 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:51:09 GMT

<<<

10397995870812135493 8.67 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:50:22 GMT

<<<

16127038023180881646 138.76 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:47:48 GMT

<<<

9353692569103201058 8.67 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:47:10 GMT

<<<

6078332320428345721 2081.36 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:44:51 GMT

<<<

2890403770632042883 208.14 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:45:50 GMT

<<<

1568576417655333296 104.07 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:42:26 GMT

<<<

8478447829441752849 34.69 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:40:17 GMT

<<<

4785760955882557135 34.69 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:39:26 GMT

<<<

2045043572742927302 8.67 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:37:36 GMT

<<<

15132685900785196341 8.67 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:36:35 GMT

<<<

3765762892713660850 8.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 28 May 2018 19:34:24 GMT

>>>

6207581765168415406 463.53 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 28 May 2018 08:25:44 GMT

>>>

3698158053552336185 1012.82 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sun, 27 May 2018 08:19:41 GMT

>>>

10233649689254746052 398.41 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sat, 26 May 2018 08:19:41 GMT

>>>

7919630561887941637 468.40 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Fri, 25 May 2018 08:19:41 GMT

>>>

2331078365012435531 5.00 BURST-4E52-AKXQ-7Q7W-6ACSD Thu, 24 May 2018 11:02:24 GMT

>>>

3879565119915776628 1481.67 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Thu, 24 May 2018 08:19:41 GMT

>>>

6743604984852690319 0.20 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Thu, 24 May 2018 07:47:09 GMT

>>>

10239370450412514189 366.20 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Wed, 23 May 2018 08:19:41 GMT

>>>

1739798582296944074 167.63 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Tue, 22 May 2018 08:14:40 GMT

<<<

13600699800611679704 1512.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:30:51 GMT

<<<

11886681828351641461 70.57 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:25:40 GMT

<<<

9692580407681278687 50.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:26:30 GMT

<<<

8934265392614742648 101.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:22:18 GMT

<<<

8529728427348240012 265.46 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:23:55 GMT

<<<

8063072151130181135 8.57 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:25:07 GMT

<<<

6266689348235504615 520.44 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:22:47 GMT

<<<

5108538137765492330 7.35 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:24:38 GMT

<<<

27227178776934948 13.26 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:23:15 GMT

<<<

6929879166160916294 152.84 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:21:52 GMT

<<<

1246066086655765062 101.64 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 21 May 2018 19:21:10 GMT

>>>

5673698282931747167 692.21 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 21 May 2018 08:14:40 GMT

>>>

341336285235981238 304.63 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sun, 20 May 2018 08:05:21 GMT

>>>

15438675120897256384 0.09 BURST-BTFG-7NV3-PCR7-2EQ8Z Sat, 19 May 2018 21:00:40 GMT

>>>

10751053981473244505 882.56 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sat, 19 May 2018 08:00:30 GMT

>>>

7592953954449758794 265.43 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Fri, 18 May 2018 07:57:41 GMT

>>>

795905632467433772 350.90 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Thu, 17 May 2018 07:57:41 GMT

>>>

17851336425093987107 197.00 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Wed, 16 May 2018 07:57:41 GMT

>>>

8796589924192850194 116.07 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Tue, 15 May 2018 07:50:39 GMT

<<<

10482921668058179123 75.17 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 19:09:48 GMT

<<<

8651938318501426222 100.56 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 19:08:02 GMT

<<<

17274117092319001576 151.33 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 19:07:23 GMT

<<<

8865701266728179515 101.56 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 19:05:30 GMT

<<<

15647526262577058220 12.69 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 19:05:02 GMT

<<<

12555697367718563925 506.78 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 19:05:59 GMT

<<<

294013616379109753 252.89 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 19:03:04 GMT

<<<

16718915773414316633 6.35 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 19:03:48 GMT

<<<

13655460046903072529 6.35 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 19:04:25 GMT

<<<

14597909136384706658 4.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 13:38:54 GMT

<<<

4213108092067475892 2.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 14 May 2018 11:33:48 GMT

>>>

6031525204522294233 121.48 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Mon, 14 May 2018 07:42:04 GMT

>>>

10582793713603162463 136.14 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sun, 13 May 2018 07:31:31 GMT

>>>

1719600895095500102 189.55 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Sat, 12 May 2018 07:31:05 GMT

>>>

7870390307946960527 240.29 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Fri, 11 May 2018 07:27:12 GMT

>>>

10191807828980475978 671.51 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Thu, 10 May 2018 07:27:12 GMT

>>>

5110179982607779391 201.53 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Wed, 09 May 2018 07:25:53 GMT

>>>

15944996898014528876 1.00 BURST-6DKT-DEBK-NCAE-G3N2D Wed, 09 May 2018 07:05:04 GMT

>>>

5090752078425856725 1802.51 BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942 Tue, 08 May 2018 07:24:07 GMT

<<<

5915873415507048349 3.47 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 07 May 2018 07:36:28 GMT

<<<

2133290856008145406 9.08 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 07 May 2018 07:32:29 GMT

<<<

12333640391889148682 8.04 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 07 May 2018 07:34:07 GMT

<<<

1458164270870757024 64.68 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 07 May 2018 07:29:21 GMT

<<<

11454034104293776476 323.38 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 07 May 2018 07:30:27 GMT

<<<

949330948906244330 97.01 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 07 May 2018 07:27:46 GMT

<<<

1451695095141909662 72.68 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 07 May 2018 07:25:02 GMT

<<<

11072072294403007730 0.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Mon, 07 May 2018 07:09:45 GMT

>>>

9311453921215057313 96.95 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Fri, 04 May 2018 15:47:03 GMT

<<<

13832526936867659964 0.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Thu, 03 May 2018 15:47:50 GMT

>>>

14286884332416353202 194.06 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Thu, 03 May 2018 15:47:03 GMT

<<<

838790213873427131 0.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Thu, 03 May 2018 15:05:09 GMT

<<<

17365305735875440246 0.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Thu, 03 May 2018 14:32:22 GMT

<<<

3862995719081761720 465.23 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 02 May 2018 19:38:01 GMT

<<<

191657345980816751 2330.16 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Wed, 02 May 2018 19:22:58 GMT

>>>

4775867489020688164 330.37 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Wed, 02 May 2018 15:27:09 GMT

>>>

14820149422329255245 268.81 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Tue, 01 May 2018 15:17:03 GMT

<<<

3743669069159074133 215.19 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 01 May 2018 12:43:13 GMT

<<<

12601450849647294638 500.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Tue, 01 May 2018 10:06:43 GMT

>>>

14304682047538994941 259.67 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Mon, 30 Apr 2018 15:17:02 GMT

>>>

4496102604156535620 372.13 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Sun, 29 Apr 2018 15:17:03 GMT

>>>

5692532895376911335 0.08 BURST-BTFG-7NV3-PCR7-2EQ8Z Sat, 28 Apr 2018 21:00:35 GMT

>>>

17524997201185927285 531.68 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Sat, 28 Apr 2018 15:17:03 GMT

>>>

1804266146394725920 711.75 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Fri, 27 Apr 2018 15:07:04 GMT

>>>

9813130847640764616 663.41 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Thu, 26 Apr 2018 15:07:03 GMT

>>>

1157449500206319676 538.07 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Wed, 25 Apr 2018 14:57:03 GMT

>>>

7754032011417259088 393.35 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Tue, 24 Apr 2018 14:57:03 GMT

>>>

15418271752672583937 501.63 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Mon, 23 Apr 2018 14:57:03 GMT

>>>

13383800356096790710 526.00 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Sun, 22 Apr 2018 14:47:08 GMT

>>>

10909058666087151839 546.69 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Sat, 21 Apr 2018 14:27:06 GMT

>>>

107560140369900779 321.20 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Fri, 20 Apr 2018 14:27:05 GMT

>>>

2197720786165089110 348.59 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Thu, 19 Apr 2018 14:27:04 GMT

>>>

2698569253846049837 0.00 BURST-E56Y-7XQ7-C9E8-9XD55 Thu, 19 Apr 2018 12:42:22 GMT

>>>

332560960972489163 394.30 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Wed, 18 Apr 2018 14:27:03 GMT

>>>

2591829470047550663 328.11 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Tue, 17 Apr 2018 14:17:03 GMT

>>>

3390522875811457712 0.00 BURST-CMTM-GH7K-58PB-BFP2U Mon, 16 Apr 2018 18:24:14 GMT

>>>

6746848037139771516 254.16 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Mon, 16 Apr 2018 14:17:03 GMT

>>>

2564120451115846889 332.52 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Sun, 15 Apr 2018 14:07:03 GMT

>>>

12756956360010588949 0.09 BURST-BTFG-7NV3-PCR7-2EQ8Z Sat, 14 Apr 2018 21:00:37 GMT

>>>

12725051925420160446 0.00 BURST-G7SM-53RA-FV7V-8XMMK Sat, 14 Apr 2018 20:01:10 GMT

>>>

7246079154823258687 330.63 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Sat, 14 Apr 2018 14:07:03 GMT

<<<

1140345877065380128 0.00 BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK Sat, 14 Apr 2018 09:23:47 GMT

>>>

10215085736900939243 230.10 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Fri, 13 Apr 2018 13:57:17 GMT

>>>

11436973921963668278 430.47 BURST-6YBP-TDPA-27KD-9MQVX Thu, 12 Apr 2018 13:57:11 GMT
254 Generated Blocks by BURST-DPCZ-M23A-GYEP-HTRLK
Block Date Fee No. of Trans. Reward
#624823 Sun, 26 May 2019 05:07:09 GMT 0 0 537
#624792 Sun, 26 May 2019 02:08:08 GMT 3 3 540
#624277 Fri, 24 May 2019 15:49:50 GMT 1.0294 5 538.0294
#624096 Fri, 24 May 2019 04:12:51 GMT 3.0147 4 540.0147
#623941 Thu, 23 May 2019 17:21:34 GMT 0.00735 1 537.00735
#622110 Sat, 18 May 2019 14:45:28 GMT 0.0147 2 537.0147
#622095 Sat, 18 May 2019 13:39:43 GMT 0.73 10 537.73
#621962 Sat, 18 May 2019 04:47:41 GMT 2.4 10 539.4
#621873 Fri, 17 May 2019 22:49:34 GMT 0.63675 9 537.63675
#621750 Fri, 17 May 2019 14:08:38 GMT 1.1441 6 538.1441
#621446 Thu, 16 May 2019 17:46:15 GMT 0.02205 3 537.02205
#621396 Thu, 16 May 2019 14:40:13 GMT 1.5147 3 538.5147
#600224 Mon, 18 Mar 2019 09:45:33 GMT 0 0 595
#599838 Sun, 17 Mar 2019 07:00:35 GMT 0.1294 2 595.1294
#599164 Fri, 15 Mar 2019 10:07:37 GMT 0.1 1 595.1
#598724 Thu, 14 Mar 2019 04:15:53 GMT 1 0 596
#598689 Thu, 14 Mar 2019 01:52:14 GMT 11 11 606
#598654 Thu, 14 Mar 2019 00:00:20 GMT 0 0 595
#597418 Sun, 10 Mar 2019 12:32:25 GMT 0.10735 2 595.10735
#596983 Sat, 09 Mar 2019 07:36:28 GMT 0.22205 3 595.22205
#596370 Thu, 07 Mar 2019 14:32:18 GMT 7.2 9 602.2
#595611 Tue, 05 Mar 2019 11:06:38 GMT 0.00735 1 595.00735
#593909 Thu, 28 Feb 2019 17:05:46 GMT 0.23205 4 626.23205
#593442 Wed, 27 Feb 2019 09:47:37 GMT 0.1 1 626.1
#592888 Mon, 25 Feb 2019 20:27:20 GMT 0.1 1 626.1
#592763 Mon, 25 Feb 2019 12:00:38 GMT 2 2 628
#592703 Mon, 25 Feb 2019 07:57:42 GMT 0 0 626
#592575 Sun, 24 Feb 2019 23:21:09 GMT 0 0 626
#591883 Sat, 23 Feb 2019 01:01:24 GMT 0 0 626
#590528 Tue, 19 Feb 2019 06:10:11 GMT 0 0 626
#590298 Mon, 18 Feb 2019 14:34:30 GMT 0.36615 6 626.36615
#590137 Mon, 18 Feb 2019 03:32:01 GMT 1.2147 5 627.2147
#589737 Sun, 17 Feb 2019 01:01:00 GMT 0.11 2 626.11
#589177 Fri, 15 Feb 2019 10:52:31 GMT 0 0 626
#589047 Fri, 15 Feb 2019 02:27:45 GMT 0 0 626
#588916 Thu, 14 Feb 2019 17:27:58 GMT 0 0 626
#588764 Thu, 14 Feb 2019 07:12:11 GMT 0.1 1 626.1
#588339 Wed, 13 Feb 2019 02:57:00 GMT 1.00735 2 627.00735
#588267 Tue, 12 Feb 2019 21:54:12 GMT 0.1 1 626.1
#588194 Tue, 12 Feb 2019 17:27:24 GMT 0.10735 2 626.10735
#587540 Sun, 10 Feb 2019 21:12:46 GMT 0.21 3 626.21
#586663 Fri, 08 Feb 2019 10:10:07 GMT 2 1 628
#586071 Wed, 06 Feb 2019 18:48:02 GMT 0.31025 4 626.31025
#584466 Sat, 02 Feb 2019 06:27:26 GMT 0.6 3 626.6
#583875 Thu, 31 Jan 2019 14:43:41 GMT 0.1347 4 626.1347
#583579 Wed, 30 Jan 2019 18:49:13 GMT 0.16 2 626.16
#582388 Sun, 27 Jan 2019 10:53:02 GMT 0.12205 2 659.12205
#582174 Sat, 26 Jan 2019 20:30:18 GMT 0 0 659
#580919 Wed, 23 Jan 2019 08:30:46 GMT 1.60605 16 660.60605
#580725 Tue, 22 Jan 2019 19:20:25 GMT 0.00735 1 659.00735
#580699 Tue, 22 Jan 2019 17:25:00 GMT 0.1 1 659.1
#579293 Fri, 18 Jan 2019 18:36:11 GMT 2.6 8 661.6
#565912 Wed, 12 Dec 2018 08:36:52 GMT 0.0735 1 694.0735
#565602 Tue, 11 Dec 2018 11:43:43 GMT 0.1 1 694.1
#565443 Tue, 11 Dec 2018 01:10:03 GMT 0.33075 5 694.33075
#565403 Mon, 10 Dec 2018 22:26:42 GMT 6.3969 12 700.3969
#564362 Sat, 08 Dec 2018 00:45:23 GMT 0.25435 4 694.25435
#560704 Tue, 27 Nov 2018 18:30:31 GMT 2.56595 9 732.56595
#560609 Tue, 27 Nov 2018 12:06:59 GMT 0.2893 3 730.2893
#560419 Mon, 26 Nov 2018 23:13:09 GMT 0.1617 2 730.1617
#559700 Sat, 24 Nov 2018 23:00:05 GMT 0.00735 1 730.00735
#559592 Sat, 24 Nov 2018 16:05:48 GMT 1.06615 4 731.06615
#559021 Fri, 23 Nov 2018 01:25:45 GMT 0.2 2 730.2
#557674 Mon, 19 Nov 2018 06:53:49 GMT 2.1 2 732.1
#555696 Tue, 13 Nov 2018 18:02:47 GMT 3.3 14 733.3
#555050 Sun, 11 Nov 2018 22:04:28 GMT 0.21025 4 730.21025
#554873 Sun, 11 Nov 2018 10:11:04 GMT 1 1 731
#554698 Sat, 10 Nov 2018 22:46:34 GMT 0.26905 3 730.26905
#554603 Sat, 10 Nov 2018 16:18:16 GMT 1.90405 2 731.90405
#554318 Fri, 09 Nov 2018 21:27:52 GMT 2.55125 16 732.55125
#553713 Thu, 08 Nov 2018 04:28:31 GMT 1.9963 3 731.9963
#553492 Wed, 07 Nov 2018 13:48:14 GMT 0.16905 1 730.16905
#553413 Wed, 07 Nov 2018 08:38:17 GMT 1.3172 10 731.3172
#552567 Sun, 04 Nov 2018 23:42:13 GMT 0.55125 5 730.55125
#552431 Sun, 04 Nov 2018 14:51:26 GMT 0.2717 4 730.2717
#552415 Sun, 04 Nov 2018 13:23:14 GMT 0.13965 4 730.13965
#551771 Fri, 02 Nov 2018 18:00:51 GMT 0.3 3 730.3
#551429 Thu, 01 Nov 2018 19:12:06 GMT 1.0882 2 731.0882
#551412 Thu, 01 Nov 2018 17:59:26 GMT 0.1 1 730.1
#551363 Thu, 01 Nov 2018 14:57:14 GMT 0 0 730
#550953 Wed, 31 Oct 2018 11:18:01 GMT 2.00735 3 732.00735
#550947 Wed, 31 Oct 2018 11:05:24 GMT 0.10735 2 730.10735
#550815 Wed, 31 Oct 2018 02:00:31 GMT 120.26 124 850.26
#549952 Sun, 28 Oct 2018 16:00:18 GMT 1 0 770
#549929 Sun, 28 Oct 2018 14:29:39 GMT 0 0 769
#549635 Sat, 27 Oct 2018 19:00:08 GMT 0.4441 5 769.4441
#549444 Sat, 27 Oct 2018 05:51:49 GMT 0.00735 1 769.00735
#548936 Thu, 25 Oct 2018 20:07:12 GMT 0.11 2 769.11
#548519 Wed, 24 Oct 2018 15:57:33 GMT 2.00735 3 771.00735
#547525 Sun, 21 Oct 2018 21:17:14 GMT 0 0 769
#547365 Sun, 21 Oct 2018 10:10:39 GMT 0.01 1 769.01
#547348 Sun, 21 Oct 2018 09:16:49 GMT 0.02205 2 769.02205
#547316 Sun, 21 Oct 2018 07:26:29 GMT 2 2 771
#546857 Sat, 20 Oct 2018 00:05:15 GMT 0 0 769
#546121 Wed, 17 Oct 2018 23:03:32 GMT 0.2 2 769.2
#544993 Sun, 14 Oct 2018 18:59:41 GMT 0 0 769
#544965 Sun, 14 Oct 2018 17:24:53 GMT 1.43675 7 770.43675
#544684 Sat, 13 Oct 2018 22:42:24 GMT 1 1 770
#543733 Thu, 11 Oct 2018 06:22:01 GMT 1.12205 3 770.12205
#542456 Sun, 07 Oct 2018 16:32:45 GMT 1.0294 3 770.0294
#541794 Fri, 05 Oct 2018 19:55:33 GMT 2.30735 5 771.30735
#541594 Fri, 05 Oct 2018 06:38:51 GMT 0 0 769
#541420 Thu, 04 Oct 2018 18:57:52 GMT 0.11 2 769.11
#541377 Thu, 04 Oct 2018 16:16:56 GMT 0.2 2 769.2
#540846 Wed, 03 Oct 2018 04:24:45 GMT 0.99535 13 769.99535
#540609 Tue, 02 Oct 2018 12:41:07 GMT 2.18375 7 771.18375
#540280 Mon, 01 Oct 2018 14:28:52 GMT 0.10735 2 769.10735
#539802 Sun, 30 Sep 2018 05:59:17 GMT 0 0 809
#539361 Sat, 29 Sep 2018 00:14:46 GMT 0.10735 2 809.10735
#539251 Fri, 28 Sep 2018 16:45:29 GMT 0.2 2 809.2
#538462 Wed, 26 Sep 2018 12:13:05 GMT 0.00735 1 809.00735
#538429 Wed, 26 Sep 2018 09:46:29 GMT 0.2 2 809.2
#538144 Tue, 25 Sep 2018 14:43:28 GMT 0.1 1 809.1
#537799 Mon, 24 Sep 2018 15:26:46 GMT 3 3 812
#537743 Mon, 24 Sep 2018 11:56:46 GMT 1.01 2 810.01
#537671 Mon, 24 Sep 2018 06:55:34 GMT 0 0 809
#535697 Tue, 18 Sep 2018 18:12:03 GMT 0 0 809
#535426 Tue, 18 Sep 2018 00:13:40 GMT 0.00735 1 809.00735
#535189 Mon, 17 Sep 2018 08:15:02 GMT 1 1 810
#534391 Sat, 15 Sep 2018 02:37:42 GMT 0.00735 1 809.00735
#533197 Tue, 11 Sep 2018 18:55:23 GMT 0 0 809
#532853 Mon, 10 Sep 2018 19:37:34 GMT 0.1 1 809.1
#531774 Fri, 07 Sep 2018 19:01:21 GMT 0 0 809
#531710 Fri, 07 Sep 2018 14:49:21 GMT 1 1 810
#531556 Fri, 07 Sep 2018 04:16:44 GMT 0 0 809
#530913 Wed, 05 Sep 2018 09:35:12 GMT 0.60735 7 809.60735
#530829 Wed, 05 Sep 2018 03:31:24 GMT 0.11 2 809.11
#530364 Mon, 03 Sep 2018 20:28:55 GMT 0.9174 6 809.9174
#529936 Sun, 02 Sep 2018 15:47:17 GMT 0.00735 1 809.00735
#528963 Thu, 30 Aug 2018 22:22:40 GMT 0.10735 2 852.10735
#528957 Thu, 30 Aug 2018 21:35:54 GMT 0.10735 2 852.10735
#528629 Thu, 30 Aug 2018 00:16:33 GMT 2.00735 3 854.00735
#528338 Wed, 29 Aug 2018 04:21:38 GMT 0.10735 2 852.10735
#528054 Tue, 28 Aug 2018 09:04:19 GMT 0.01 1 852.01
#527851 Mon, 27 Aug 2018 19:48:14 GMT 2.11 3 854.11
#527817 Mon, 27 Aug 2018 17:54:15 GMT 24.4 40 876.4
#527471 Sun, 26 Aug 2018 17:47:49 GMT 1 1 853
#526247 Thu, 23 Aug 2018 08:12:17 GMT 0.01 1 852.01
#525620 Tue, 21 Aug 2018 14:03:26 GMT 0.10735 2 852.10735
#525565 Tue, 21 Aug 2018 10:06:13 GMT 0 0 852
#524713 Sun, 19 Aug 2018 00:58:44 GMT 0.21 3 852.21
#524711 Sun, 19 Aug 2018 00:38:42 GMT 0 0 852
#524578 Sat, 18 Aug 2018 16:05:14 GMT 0 0 852
#523907 Thu, 16 Aug 2018 18:41:44 GMT 5 5 857
#523726 Thu, 16 Aug 2018 06:39:17 GMT 6 6 858
#523302 Wed, 15 Aug 2018 02:23:08 GMT 500 1 1352
#522835 Mon, 13 Aug 2018 18:57:44 GMT 0 0 852
#522804 Mon, 13 Aug 2018 16:44:03 GMT 0 0 852
#521562 Fri, 10 Aug 2018 05:15:28 GMT 0.3 3 852.3
#521534 Fri, 10 Aug 2018 03:22:13 GMT 0 0 852
#521152 Thu, 09 Aug 2018 01:57:10 GMT 0 0 852
#520433 Tue, 07 Aug 2018 01:53:45 GMT 10.00735 11 862.00735
#519940 Sun, 05 Aug 2018 16:31:35 GMT 0 0 852
#519525 Sat, 04 Aug 2018 12:33:17 GMT 0.01 1 852.01
#518806 Thu, 02 Aug 2018 12:03:04 GMT 0.00735 1 852.00735
#518678 Thu, 02 Aug 2018 03:49:35 GMT 1.3 13 853.3
#518402 Wed, 01 Aug 2018 08:45:15 GMT 2.3 14 854.3
#518244 Tue, 31 Jul 2018 22:27:47 GMT 1.11 3 898.11
#517778 Mon, 30 Jul 2018 15:09:33 GMT 3 3 900
#517486 Sun, 29 Jul 2018 19:56:21 GMT 0 0 897
#517479 Sun, 29 Jul 2018 19:13:11 GMT 0 0 897
#517259 Sun, 29 Jul 2018 04:23:48 GMT 0.11 2 897.11
#517009 Sat, 28 Jul 2018 11:24:20 GMT 9.025 19 906.025
#516744 Fri, 27 Jul 2018 17:38:53 GMT 5 5 902
#516301 Thu, 26 Jul 2018 12:11:15 GMT 0.2 2 897.2
#516273 Thu, 26 Jul 2018 10:02:56 GMT 2.88 4 899.88
#516193 Thu, 26 Jul 2018 04:22:13 GMT 2 2 899
#516171 Thu, 26 Jul 2018 03:10:38 GMT 1.00735001 2 898.00735001
#515751 Tue, 24 Jul 2018 23:05:36 GMT 0.1 1 897.1
#515669 Tue, 24 Jul 2018 17:41:45 GMT 5.01 6 902.01
#515534 Tue, 24 Jul 2018 08:15:33 GMT 0.01 1 897.01
#515240 Mon, 23 Jul 2018 12:46:53 GMT 2.3 14 899.3
#515118 Mon, 23 Jul 2018 04:39:59 GMT 35.30209803 74 932.30209803
#514672 Sat, 21 Jul 2018 22:48:05 GMT 0.00735 1 897.00735
#514600 Sat, 21 Jul 2018 17:44:14 GMT 1.2 3 898.2
#514597 Sat, 21 Jul 2018 17:31:01 GMT 1 1 898
#514556 Sat, 21 Jul 2018 14:48:13 GMT 42.7085551 93 939.7085551
#513773 Thu, 19 Jul 2018 10:31:19 GMT 2.01 3 899.01
#513219 Tue, 17 Jul 2018 21:13:48 GMT 3 3 900
#512657 Mon, 16 Jul 2018 07:00:29 GMT 4 4 901
#511360 Thu, 12 Jul 2018 16:16:55 GMT 14.01 15 911.01
#511092 Wed, 11 Jul 2018 22:30:57 GMT 0.01 1 897.01
#510877 Wed, 11 Jul 2018 08:10:42 GMT 9.3735 13 906.3735
#510525 Tue, 10 Jul 2018 08:03:26 GMT 0 0 897
#510467 Tue, 10 Jul 2018 04:25:14 GMT 1.0439 13 898.0439
#510410 Tue, 10 Jul 2018 00:24:38 GMT 0 0 897
#510394 Mon, 09 Jul 2018 23:26:29 GMT 1.257 5 898.257
#510373 Mon, 09 Jul 2018 22:01:06 GMT 0.10735 2 897.10735
#510305 Mon, 09 Jul 2018 17:35:51 GMT 1.01 2 898.01
#509988 Sun, 08 Jul 2018 19:40:20 GMT 4.11 6 901.11
#509963 Sun, 08 Jul 2018 18:26:34 GMT 0.1 1 897.1
#508649 Thu, 05 Jul 2018 02:03:19 GMT 68 68 965
#508132 Tue, 03 Jul 2018 15:20:37 GMT 4.08085 6 901.08085
#507966 Tue, 03 Jul 2018 04:55:35 GMT 0.11 2 897.11
#507826 Mon, 02 Jul 2018 18:38:45 GMT 1 1 898
#507169 Sat, 30 Jun 2018 22:24:46 GMT 0.01 1 944.01
#507157 Sat, 30 Jun 2018 21:56:09 GMT 0 0 944
#507085 Sat, 30 Jun 2018 17:13:19 GMT 0 0 944
#506532 Fri, 29 Jun 2018 04:06:18 GMT 0 0 944
#505695 Tue, 26 Jun 2018 19:33:35 GMT 27.2 29 971.2
#505450 Tue, 26 Jun 2018 03:23:40 GMT 22.21 25 966.21
#504777 Sun, 24 Jun 2018 05:54:20 GMT 13.01 14 957.01
#504343 Sat, 23 Jun 2018 01:12:51 GMT 1.01 2 945.01
#504272 Fri, 22 Jun 2018 20:03:30 GMT 0 0 944
#504242 Fri, 22 Jun 2018 17:56:06 GMT 13 13 957
#504231 Fri, 22 Jun 2018 17:23:57 GMT 4 4 948
#504198 Fri, 22 Jun 2018 15:29:35 GMT 4 4 948
#504008 Fri, 22 Jun 2018 02:15:42 GMT 0 0 944
#503847 Thu, 21 Jun 2018 15:48:13 GMT 1 1 945
#503759 Thu, 21 Jun 2018 09:48:41 GMT 11 11 955
#503702 Thu, 21 Jun 2018 06:18:35 GMT 29 29 973
#503569 Wed, 20 Jun 2018 21:12:23 GMT 0.3 6 944.3
#503540 Wed, 20 Jun 2018 19:38:09 GMT 1.01 2 945.01
#503395 Wed, 20 Jun 2018 09:28:20 GMT 0.05 1 944.05
#503262 Wed, 20 Jun 2018 00:45:00 GMT 3.00735 4 947.00735
#503067 Tue, 19 Jun 2018 11:24:02 GMT 0.00735 1 944.00735
#503044 Tue, 19 Jun 2018 09:58:38 GMT 0.00735 1 944.00735
#502962 Tue, 19 Jun 2018 04:22:04 GMT 1.10735 3 945.10735
#502527 Sun, 17 Jun 2018 23:24:32 GMT 21.01 21 965.01
#501859 Sat, 16 Jun 2018 01:32:55 GMT 37.00735 38 981.00735
#501536 Fri, 15 Jun 2018 04:14:25 GMT 8 8 952
#501518 Fri, 15 Jun 2018 02:38:21 GMT 6.01 5 950.01
#500990 Wed, 13 Jun 2018 15:52:01 GMT 13.00735 14 957.00735
#500379 Mon, 11 Jun 2018 22:25:39 GMT 0 0 944
#500210 Mon, 11 Jun 2018 11:01:47 GMT 3 3 947
#499969 Sun, 10 Jun 2018 18:32:21 GMT 10 10 954
#499768 Sun, 10 Jun 2018 05:13:10 GMT 0 0 944
#499508 Sat, 09 Jun 2018 11:57:13 GMT 1 1 945
#499061 Fri, 08 Jun 2018 05:52:30 GMT 6 6 950
#498971 Thu, 07 Jun 2018 23:51:29 GMT 1 1 945
#498383 Wed, 06 Jun 2018 08:21:45 GMT 2 2 946
#497761 Mon, 04 Jun 2018 14:16:30 GMT 5 5 949
#497224 Sun, 03 Jun 2018 02:56:58 GMT 9 9 953
#496962 Sat, 02 Jun 2018 08:48:02 GMT 0 0 944
#496788 Fri, 01 Jun 2018 21:28:14 GMT 5 5 999
#495178 Mon, 28 May 2018 09:11:24 GMT 1 1 995
#494780 Sun, 27 May 2018 05:50:53 GMT 0 0 994
#493527 Wed, 23 May 2018 18:02:06 GMT 2 2 996
#493507 Wed, 23 May 2018 16:42:43 GMT 1 1 995
#492462 Sun, 20 May 2018 18:28:42 GMT 16 15 1010
#491662 Fri, 18 May 2018 13:01:48 GMT 8 8 1002
#488493 Wed, 09 May 2018 16:04:27 GMT 9 8 1003
#487741 Mon, 07 May 2018 13:07:26 GMT 24 24 1018
#486624 Fri, 04 May 2018 10:25:12 GMT 1 1 995
#485893 Wed, 02 May 2018 09:32:05 GMT 4 4 1050
#484326 Sat, 28 Apr 2018 00:09:49 GMT 2 2 1048
#484035 Fri, 27 Apr 2018 04:32:00 GMT 4 4 1050
#482897 Mon, 23 Apr 2018 23:50:17 GMT 12 12 1058
#482385 Sun, 22 Apr 2018 13:45:34 GMT 7 7 1053
#480324 Mon, 16 Apr 2018 19:09:50 GMT 11 11 1057
#479878 Sun, 15 Apr 2018 12:49:39 GMT 0 0 1046
#478596 Wed, 11 Apr 2018 23:14:12 GMT 36 36 1082
#477626 Mon, 09 Apr 2018 06:01:34 GMT 0 0 1046
#451250 Thu, 25 Jan 2018 11:05:15 GMT 0 0 1220